Tayta Diospa Limalicuyninta bäjanayquipä

Bible.is. nishanćhümi Tayta Diospa limalicuyninta lïgiycunquiman, uyaliycunquiman wanca limayninchicćhu.

Cayman yaycunayquipä llapiycuy cay ulapayćhu cayäcäta ütac cay puca liträtucta. Chayman yaycuptiquim ichü lädu manyanćhu  liträtuchacuna cayan uyalinquiman, ütac cumputadürayquiman, cilularniquiman bäjanayquipäpis.

http://live.bible.is/bible/QVWTBL/MRK/1

Caywanpis Android nishan cilularniquiman Wanca limayćhu Tayta Diospa Limalicuyninta bäjanquimanmi.

Yaycunayquipä cay ichü lädu liträtuman ütac cay ulapayćhu cayäcämanpis llapiycunquimanmi .

Aplicacion para android