Talinayquipä

Cay capäcuśhäman ćhämunayquipä cayćhümi diricciunnin cayan, ütac cay tilïfunumanpis ayaycamunquimanmi, ütac cay curriyumanpis isquirbiycamunquimanmi.