Talinayquipä

Cay capäcuśhäman ćhämunayquipä cayćhümi diricciunnin cayan, ütac cay tilïfunumanpis ayaycamunquimanmi, ütac cay curriyumanpis isquirbiycamunquimanmi.

 

 

Mayćhu caśhanchicpis:

Psj. Túpac Amaru 211 Tres Esquinas.

Curriyunchic:

director@amwanperu.com

Ayamunayquipä:

+51(064)654298